Hitte

Wat kunnen we verwachten?

De website beschrijft enkel de belangrijkste trends. Download het rapport voor een uitgebreidere analyse.

3 à 4 hittegolven per jaar tegen 2100...

Hittegolven zijn de meest dodelijke van alle weerextremen in Europa. Door de stijgende temperatuur zullen er meer en langere hittegolven voorkomen die bovendien nog heter zijn. Gemiddeld krijgt het Meetjesland nu af te rekenen met 1 hittegolf per jaar of per 2 jaar. Klimaatsimulaties geven aan dat dit kan toenemen tot zo'n 3 à 4 hittegolven per jaar in het Meetjesland tegen 2100.

Ook het aantal hittegolfdagen neemt drastisch toe. Vandaag zijn er gemiddeld zo'n 4 tot 7 hittegolfdagen in het Meetjesland, maar in de toekomst kan dat oplopen naar 45 tot 70 dagen per jaar.

Aantal hittegolven per jaar tegen 2100 volgens klimaatsimulaties. Vandaag komt er gemiddeld eens per jaar of om de 2 jaar een hittegolf voor.

... maar vooral meer hittestress in meer verstedelijkt gebied.

Hittegolven komen meer voor in meer verstedelijkte gebieden. In landelijke gebieden zorgen waterlopen, vijvers en groen voor verkoeling. De verschillen tussen meer landelijk en verstedelijkt gebied zijn duidelijk zichtbaar op de kaarten: in de verstedelijkte gebieden liggen de temperaturen systematisch hoger. 

Aantal hittegolfdagen per jaar tegen 2100 volgens klimaatsimulaties. Vandaag komen gemiddeld zo'n 4 tot 7 hittegolfdagen per jaar voor.

Welke gevolgen heeft dit?

De website beschrijft enkel de belangrijkste impacten en gevolgen. Download het rapport voor een uitgebreidere analyse.

Gezondheid & welzijn

Mensen ondervinden veel last van hittegolven. Periodes van extreme hitte zorgen ook voor meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Sommige bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar voor hittestress, zoals ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. In 2100 wordt ongeveer 70% van de bevolking van het Meetjesland blootgesteld aan significante hitterisico's.

Typisch aan hittestress is dat dit vooral voorkomt op locaties waar net veel mensen leven. Deze gebieden zijn meer verhard en hebben vaak minder groene open ruimtes, waardoor er frequenter en meer intense hittestress optreedt. De klimaatatlas voor het Meetjesland bevestigt dit: kwetsbare instellingen zoals kinderopvang, scholen en zorgcentra voor ouderen liggen zeer vaak in de gebieden met het meeste hittestress. Ook zien we gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid dikwijls meer te kampen krijgen met hittestress. Via de digitale klimaatatlas kan je zelf meerdere lagen met elkaar combineren en inzoomen op een gebied.

Toch is de impact van hittestress in het Meetjesland iets lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Het Meetjesland telt nog aanzienlijke groene open ruimtes die voor verkoeling zorgen. Zeker in de dunbevolkte polders in het noorden en bij landbouwgebieden is de hittestress lager.

Natuur, toerisme & recreatie

Net zoals droogte zet hittestress de natuurgebieden nog verder onder druk. Hoge temperaturen in combinatie met een lagere waterbeschikbaarheid zorgt voor meer "eutrofiëring": de voedingsstoffen in water nemen toe. Dit leidt dan weer tot een explosieve algengroei en verlies aan biodiversiteit. Iets meer dan 35 km² in het Meetjesland is momenteel al als (zeer) kwetsbaar voor eutrofiëring ingekleurd. Klimaatverandering zal een impact hebben op deze gebieden, en andere gebieden ook kwetsbaar maken hiervoor.

Door de hitte neemt ook het risico op bos- en heidebranden toe. Dit risico wordt versterkt door de voorspelde afname van de neerslag in de zomer. 

Hogere temperaturen hebben ook een impact op toerisme en recreatie. Door de stijgende temperaturen en langere droge periodes wordt verwacht dat het Meetjesland meer toeristen zal aantrekken in de toekomst. De toenemende temperaturen hebben ook een keerzijde: bij extreme hitte zoeken veel mensen verkoeling in recreatiedomeinen. Daarom zullen ook deze domeinen meer onder druk komen te staan.

Hittestress komt vooral voor op locaties waar veel mensen leven.

Impact op vlak van eutrofiëring, bos- en heidebranden, beschermde natuurgebieden en recreatiedruk.

Industrie & economie

Door hittestress daalt de productiviteit van mensen. Door de toenemende temperatuur zal komen hittegolven frequenter en intenser voor, waardoor deze impact ook belangrijker zal worden in de toekomst. Grote bedrijventerreinen liggen vaak buiten de bebouwde kom of langs waterlopen of kanalen, waardoor deze iets meer gespaard blijven van de toenemende hittestress. Dienstenbedrijven en kantoorjobs liggen vaker in gebieden met meer verharding en minder groen, waardoor hittestress zich hier meer laat voelen. Ook buitenarbeid ondervindt vanzelfsprekend hinder van de toenemende temperaturen.

Daarnaast leiden stijgende temperaturen tot een verandering in de energievraag. In de wintermaanden is er minder verwarming nodig, terwijl er in de zomer meer energie verbruikt wordt om gebouwen af te koelen. Zonnepanelen zijn minder efficiënt bij hogere temperaturen, waardoor hun productiviteit ook daalt. Technologische ontwikkelingen spelen uiteraard ook een rol, en kunnen mogelijks deze evoluties compenseren.

Interactieve hittekaarten

Hoe werkt deze kaart?

Via interactieve kaarten kan u zelf de gevolgen van klimaatverandering bekijken. Dergelijke kaarten zijn afzonderlijk opgemaakt voor droogte, hitte en overstromingen. In de linkerkolom van de webatlas kan u "indicatoren" en "klimaateffecten" selecteren. Door één of meerdere indicatoren tegelijk te tonen met klimaateffecten kan u zelf inschatten wat de impact zal zijn.

Indicatoren

 • Blootstellingsrisico - kwetsbare instellingen
  Locaties van kwetsbare instellingen zoals kinderopvang, buitengewoon onderwijs, psychiatrische zorg en woon-zorgcentra.

 • Blootstellingsrisico - inwoners
  Risicoklassen berekend op basis van het gemiddeld aantal hittegolven per jaar en de bevolkingsdichtheid. Hoe groter het risico, hoe groter de bevolkingsdichtheid en/of het gemiddeld aantal hittegolven per jaar. Dit risico is berekend voor het huidig klimaat, en de jaren 2050 en 2100.

 • Blootstellingsrisico - kwetsbare personen
  Risicoklassen voor kwetsbare personen (jonge kinderen en 75-plussers). Het risico is berekend op basis van het gemiddeld aantal hittegolven per jaar en de bevolkingsdichtheid van kwetsbare groepen.

 • Verminderde productiviteit
  Kaarten met het risico op verminderde productiviteit. Het risico is berekend op basis van de werkdichtheid en het gemiddeld aantal hittegolven per jaar.

 • Hittestress veestapel

 • Hittestress treedt bij runderen op vanaf 25 °C. Daarom toont deze kaart de locaties met vee.

 • Kwetsbaarheidskaart voor eutrofiëring
  Deze kaart toont de gebieden die momenteel (in het huidig klimaat) al (zeer) kwetsbaar zijn voor eutrofiëring. Door klimaatveranderingen komen deze gebieden nog meer onder druk te staan. Bovendien zullen de gebieden uitbreiden (niet getoond).

 • Bos- en heidebranden
  Gebieden met bos en heide.

 • Beschermde natuurgebieden
  Gebieden die beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, het Vlaams ecologisch netwerk of de Habitatrichtlijn.

 • Toename recreatiedruk
  Deze kaart toont recreatiedomeinen, speelzones en zwembaden in het Meetjesland.

Klimaateffecten

 • Aantal hittegolven
  Als gevolg van de hogere temperaturen zullen hittegolven vaker en intenser voorkomen. De kaarten tonen het aantal hittegolven per jaar in het huidig klimaat en voor de jaren 2050 en 2100.
   

 • Aantal hittegolfdagen
  Ook het aantal hittegolfdagen (dagen die binnen een hittegolf vallen) zal uiteraard toenemen. De kaarten tonen het aantal hittegolfdagen voor het huidig klimaat en voor de jaren 2050 en 2100.

Meer weten over de kaartlagen? Klik dan op het "informatie" icoontje en op een datalaag zoals hier rechts op de figuur getoond. Een veel uitgebreidere beschrijving is ook terug te vinden in het rapport dat bij deze website hoort.