Regionale

acties

Klimaatadaptatiemaatregelen

De klimaatadaptatiestrategieën werden vertaald naar een groot aantal aanbevelingen en actiepunten.

Deze actiepunten zijn verdeeld over 5 pijlers:

1_Policy.png
2_Sensibilisering.png
3_R&D.png
odoo-erp-implementation.png
Partnership.png

Per pijler werden 5 tot 15 acties geformuleerd. Actoren in het Meetjesland hebben zich geëngageerd om de acties te trekken of daarin te participeren. 

Beleid & afstemming administratie

 

Doordachte beleidskeuzes en een afstemming van de administratieve diensten op verschillende niveaus zijn een van de belangrijkste componenten voor het uitstippelen en verwezenlijken van klimaatadaptatiemaatregelen. Deze eerste pijler bundelt een aantal actiepunten die helpen bij het opstellen en uitvoeren van een klimaatrobuust beleid.

Acties

 • Regelmatige samenkomsten met het gemeentelijk klimaatteam

 • Continuering van en actieve betrokkenheid bij de regionale klimaatsamenwerking

 • Maak klimaatadaptatie onderdeel van het meerjarenplan

 • Concretiseer het regionale adaptatieplan via de opmaak van een lokaal adaptatieplan

 • Herbekijk de invulling van beleidsinstrumenten

 • Maak nieuwe beleidsinstrumenten op

 • Aanstelling van een adviserende en ondersteunende klimaatambtenaar

 • Inzetten van een handhavingsambtenaar

 • Gebruik van een adaptatie-instrument

Burgemeestersconvenant-logo1000x660.jpg

Bewustwording & sensibilisering

 
Rainproof.png
Wat kan jij doen? Bron: rainproof.nl 
mospartnerlogoliggend.hogeresolutie.jpg
kaaihoeve.gif
Klimaateducatie

Het formuleren en uitstippelen van een klimaatadaptatiebeleid is één ding. De implementatie ervan een ander. De noodzaak, het belang en de voordelen ervan moeten duidelijk gecommuniceerd worden, zodat het bewustzijn rond klimaatadaptatie vergroot en er een draagvlak voor gecreëerd wordt. Deze communicatie moet zich zowel richten naar gemeentediensten, bedrijven,  professionelen als burgers. Dit wordt aangepakt in de tweede pijler van het regionale adaptatieplan: bewustwording en sensibilisering.

Acties

 • Informeer sleutelfiguren over klimaatadaptatie

 • Organiseer interne vorming voor gemeentediensten

 • Opleiden en sensibiliseren van professionele partijen

 • Spoor scholen aan tot klimaateducatie

 • Voorzie een budget voor communicatie rond klimaat

 • Licht specifieke doelgroepen in over de mogelijke klimaatimpacts in hun sector en mogelijke maatregelen

 • Integreer klimaatadaptatie in bestaande communicatie

 • Stel een lokaal warmteactieplan op

 • Organiseer ludieke acties en promoties

 • Rijk gerichte subsidies uit

 • Promoot groepsaankopen

 • Stimuleer waterscans bij (landbouw-)bedrijven

 • Voorzie begeleiding en ondersteuning rond klimaatadaptatie

Kennis & onderzoek

 

Klimaatadaptatie is een relatief jong concept. Er is op dit moment nog onvoldoende concrete informatie over hoe de toekomst er zal uitzien en hoe we ons hier het best tegen kunnen wapenen. De actiepunten om onze kennis te vergroten zijn samengevat onder een derde pijler: kennis en onderzoek. Deze pijler omvat zowel kennis en onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering als naar klimaatadaptatiemaatregelen zelf.

Acties

 • Volg kennis rond klimaateffecten en kwetsbaarheden op

 • Volg kennis rond klimaatadaptatie op

 • Installeer nieuwe meetpunten

 • Inventariseer en wissel (grondwater-)data uit

 • Centraliseer data van infiltratiemetingen

 • Integreer klimaatverandering expliciet in toekomstige studies en planningsprojecten

 • Stel gemeentelijke hemelwaterplannen op

 • Stel een regionaal droogteplan op

 • Maak een overzicht van geschikte groenvoorzieningen

 • Voer onderzoek naar aangepaste en meer resistente teelten in de landbouw

 • Onderzoek het gebruik van wachtbekkens als waterbuffer

 • Onderzoek naar efficiënter peilbeheer

 • Breng valleigebieden grondiger in kaart op vlak van water en natuur

Overstromingen.png
Onderzoek naar een klimaatadaptieve invulling van valleigebieden.

Implementatie & pilootprojecten

 
De Prijkels.png

Het realiseren van een klimaatrobuuste maatschappij en samenleving zal vermoedelijk een werk van lange adem zijn. Dit neemt echter niet weg dat men nu al acties in de goede richting kan ondernemen. Indien de gekozen maatregelen van het ‘no-regret’ principe zijn, zullen ze nu reeds een positief effect hebben en direct bijdragen aan klimaatadaptatie. Via het opstarten van demonstratieprojecten kunnen de principes van klimaatadaptatie bekend worden bij de bevolking, stijgt de bewustwording en worden eigen initiatieven opgestart. Deze vierde pijler omvat praktische zaken die gerelateerd zijn aan de implementatie van adaptatiemaatregelen en stelt mogelijke pilootprojecten voor.

Acties

 • Grijp grote planningsprojecten aan voor klimaatadaptatie

 • Ontwerp en gebruik een duurzaamheidscheck

 • Neem deel aan reeds lopende pilootprojecten

 • Start minstens 2 nieuwe pilootprojecten op per gemeente

 • Start nieuwe pilootprojecten op regionaal niveau

Klimaatrobuuste inrichting van bedrijventerreinen. Voorbeeld: De Prijkels.

Netwerk & participatie

 

De Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en de gemeenten in het Meetjesland staan niet alleen in het klimaatadaptatieverhaal. Het beleid van hogere overheden, de interactie hiervan met het lokale beleid en de participatie van inwoners en bedrijven zal eveneens bijdragen aan het realiseren van adaptatiemaatregelen. Dit wordt besproken in de vijfde pijler: netwerk en participatie

Acties

 • Bied gerichte ondersteuning vanuit regionale overheden

 • Maak gebruik van subsidies op Vlaams, nationaal en Europees niveau

 • Organiseer participatie en co-creatie met burgers

 • Start proefproejcten op in samenwerking met burgers

 • Betrek burgers bij metingen: citizen science

Kaart.png
Samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond